Dušo moja

Vileniš raspusna
iznova nebesima
A stvarnost krezuba
smeši se kurvanjski