Miomir Milinković: MOĆ BANATSKE RAVNICE (Radovan Vlahović: „Bapa“, Banatski kulturni centar 2016)

Radovan Vlahović: „Bapa“:
http://vlahovicradovan.blogspot.rs/2016/09/radovan-vlahovic-bapa.html


„Bapa“ je autentičan model realističkog romana u kome Radovan Vlahović slavi iskonsku vezu čoveka i banatske ravnice koja mu obiljem  latentnih darova pruža izvore egzistencije i osnažuje volju da odoli svim nevoljama i iskušenjima težačkog života. Glavni junak romana, Branko, stamen je i čvrst, odlučan da opstane na zemlji svojih predaka, poput Baće Babijana iz Petrovićeve priče „Salašar“.

            Moć zemlje u Vlahovićevom romanu ne iskazuje se veličinom poseda, već odanošću čoveka prema ravnici na kojoj je rođen, na kojoj odrasta i svija ognjište, zasniva porodicu, odoleva izazovima svakodnevice i unutrašnjim porivima svoje nesavršene prirode. Opojni dah široke ravnice osnažuje ga da istraje u stalnoj borbi za opstanak, budi mu želju da u svakoj prilici iskaže privrženost rodnom tlu i moć da se uhvati u koštac sa izazovima neposrednog životnog okruženja u kojem se sukobljavaju interesi i gledišta pojedinaca iz različitih socijalnih i klasnih grupacija.

            Ostajući na terenu sela, Vlahović ne insistira toliko na socijalnim problemima njegovih stanovnika, koliko na reprezentativnim detaljima seoske idile. Otuda slike folklora i epske tradicije često nadahnjuju pisca i daju osnovni ton i boju strukturi i formi njegove proze, koja predstavlja autentičan dokument i hroniku, ali i umetničku sliku jednog vremena. Odnosom i ljubavlju prema selu on impresionira čitaoca koji pada u stanje lake empatije i neosetno uranja u mentalitet društva i fiktivni duh vremena o kojem razmišlja i govori.

            Tematski okvir romana situiran je između dva svetska rata, na prostorima pitome bantaske ravnice. Slojevitost značenja i poruka pisac iskazuje simbolikom kontrastnih slika koje dočaravaju ambijent vojvođanskog sela i kult porodice u kojoj dominira autoritet oca, uzdignut tako visoko da uvek vodi glavnu reč. On porodicu štiti i zastupa u kontaktu sa neposrednim okruženjem, obezbeđuje egzisteniciju i postaje njen zaštitni znak. Autoritet majke je samo na prvi pogled u drugom planu. Njena uloga nema ništa manji značaj – ona je čuvar unutrašnjeg mira u kojem briga o deci ima prvorazredni značaj. 

            Žena je u romanu važna bar koliko i zemlja. I ona rađa, neguje i hrani, pruža ljubav i osnažuje muškarca da istraje u borbi za opstanak, a kada voli nežna je i suptilna, sposobna da  svet učini  lepšim, a život srećnijim i boljim.

Lepota žene je kao izvorna snaga prirode, neuhvatljiva i nesputana; ona zrači energijom prividne jednostavnosti, nedovoljno definisane i teško dokučive. Ljubav je pisac ugradio u sve slojeve tematske i estetske strukture. Bilo da je erotska, porodična ili patriotska, ona greje srce i dušu glavnih junaka, sagoreva prepreke i gradi mostove između nepremostivih obala. Lepota je koheziono tkivo koje povezuje sve delove priče i pleni snagom univerzalne ljudske komunikacije, a ljubav iskonska snaga koja je u stanju da preokrene sudbine i ponašanje ljudi.

Ljudsku zlobu je pisac stavio na margine svoga romana. Ona se ukaže samo katkad u sebičnim interesima sitnih trgovaca i šićardžija, ali uvek ustukne pred logikom razumnih ljudskih nakana. Seoska idila biva samo povremeno poremećena na relaciji oprečnih viđenja života koja naročito eskaliraju u sukobu radikalnih socijalističkih ideja sa nepisanim pravilima patrijarhalnog reda. U diskursu ideoloških reminiscencija, autor ne ostaje dugo; njegov stvaralački senzibilitet se lakše i potpunije ispoljava u sferi trajnih, opšteljudskih istina. Svoj pogled na život radije gradi na sokratovskom odnosu prema pojavama i događajima iz neposrednog okruženja, sa radoznalošću opservatora koji nije opterećen potrebom da na svako pitanje nađe definitivan odgovor.

Moć prirode i neumoljivost njenih zakona oduvek su plašili čoveka koji  je bio nemoćan da se suprotstavi pogubnom dejstvu elementarnih sila. Vlahović je odan čarima banatske ravnice na kojoj je život uvek pozitivan i idiličan, redovno nepredvidiv i neizvestan, ali ne i surov i nepodnošljiv. Otuda je veza čoveka i prirode u njegovom romanu trajna i neraskidiva. Širina pitome ravnice profiliše, bar do izvesne mere, karakter i sudbinu ljudi u njegovom romanu. Glavni junak svoj radni dan započinje sa jutrom, a dnevne obaveze završava praćen nevremenom, koje ga opominje da je život neprestana borba sa lepim i vedrim početkom, ali varljivim i promenljivim tokom i neizvesnim ishodom. Pritom pisac nije pesimista. On samo nastoji da pronikne u suštinu ljudskog bitisanja u kojem sudbina individue nije određena vremenom njenog trajanja, već izborom i načinom življenja. Projekcija večnosti ostvarena je u dve kontrastne ravni: jedan naporan težački dan završava se u oluji, da bi već sledeći otpočeo rođenjem ždrebeta sa zvezdom na čelu.  

Banatska ravnica je široka, a raskoš njenih darova beskrajna i moćna. Dah plodne zemlje stvara u čoveku iskonsku potrebu njenog oplemenjivanja i urođeni nagon samoodržanja pred kojim nema teških pitanja i nerešivih zagonetki. O tome autor priča mirno, bez žurbe i grča, jezikom formirane stilske fizionomije, manirom naratora koji je na najbolji način ovladao magijom govora. Pritom on unosi dušu u oživljavanje seoskih pejzaža, kolorit i ornamentiku epske tradicije. Deskriptivni elementi fabularnog toka i obilje životne građe, vešto pretočeni u sižejni koncept priče, osnaženi efektima izvornog govora, dobijaju snagu inventivne estetske i stilske konkretizacije. Povremenim unošenjem arhaičnog žargona Vlahović je ostvario zanimljiv model racionalnog i funkcionalnog dijaloga. Lokalni govor junaka odražava, i to najčešće duhovito, njihov unutrašnji život, trenutno duševno rapoloženje i pogled na svet. Na taj način pisac vaja reljefne portrete pozitivnih junaka sa kojima se raduje ili pati, sa kojima saoseća i razume njihove postupke u svakodnevnom životu ili nepredvidivim okolnostima i događajima.

Sižejni tok romana razvijen je u horizontalnoj ravni mirne, razlivene ekspozicije, bez zapleta i ekstatične napregnutosti, sa niskim intenzitetom dramskih elemenata, na platformi statičnih motiva, dobro osnaženih efektima lokalnog žargona. Reč je o panoramskoj kompoziciji, nekonfliktnog prosedea, satkanog tehnikom široke epske forme, u mozaičkom nizu narativnih, deskriptivnih i dijaloških elemenata. Na kraju valja reći da je Vlahović našinom pripovedanja i bogatstvom značenjskih nivoa ostvario zanimljiv literarni model koji čitaocu pruža dublja saznanja o čoveku, omogućuje neponovljive trenutke zadovoljstva i duhovne relaksacije.Užice, maj 2016.                                          

Ispred Aristotelovog parka


U mestu Stagira
Petar Glamočki zaustavi auto
nedaleko od Aristotelovog parka
Fotkaćemo se odlučili smo
tek da zbeležimo i zaustavimo trenutak
kad smo se našli kraj mesta kojim je
nekada šetao tvorac čuvene poetike
Dragan iz Negrišora je predložio
da napravimo selfi, ali nije nam uspelo
Onda smo se slikali pojedinačno
a ja sam usput ispričao onu čuvenu
rečenicu Aleksandra Makedonskog
izrečenu svom učitelju
Više bih voleo da sam paž u Homerovim
spisima no što sam car nad carevima u tvojim
Dragan i Petar su ćutali
Trebalo je grabiti drumom prema Srbiji
Nebo je bilo sunčano i vedro i osećala se
se naša ispunjenost Hilandarskom svetinjom
Aristoel nam se kao roditelj zadovoljno smeškao
prateći nas pogledom sa svojih filozofskih visina
na putu za našu zemlju a takođe i na našem
stvaralačkom putu i književnost koju jednim
malenim delićem i mi dopisujemo našim delima

Nikola Strajnić: ZAPIS O „BAPI“ (Radovan Vlahović: „Bapa“, Banatski kulturni centar 2016)


   

     Kada je reč o pripovedanju, posebno o romanu, pa tako i o romanu Bapa Radovana Vlahovića, reč je o sukobu, upravo o ratu svetova: postojećih u stvarnosti i nepostojećih u umetnosti. Radi se o tome da se ono postojeće pokazuje kao nedovoljno, pa se poseže za nepostojećim koje, kao takvo, pruža daleko veću mogućnost čovekovom napretku. A to onda znači još da ni svet umetnosti nije ono što jest, već ono što bi moglo da bude – što predstavlja i Aristotelovu definiciju književnosti u Poetici.
    Ta dva sveta, postojeći i nepostojeći, sadašnji i prošli, u Vlahovićevom romanu veoma oštro su suprotstavljena, pa se u ovoj suprotstavljenosti i menjaju slike o njima: postojeći postaje nepostojeći, lažan, a onaj nepostojeći postaje postojeći, istinit.
     Tako prošli život na jednom banatskom salašu neposredno posle Prvog svetskog rata, koji je samo piščeva imaginacija, postaje stvaran zahvaljajući veštini njegovog pripovedanja, a život koji on vodi u sadašnjosti bledi pred ovim ispripovedanim životom.
     To je, verovatno, bila i osnovna nakana pripovedačeva: da stvori jedan svet koji će biti izvorniji i lepši, primereniji čovekovom biću, koje će tu biti zaštićeno u svojoj istinskoj predanosti radu, uživanju u porodičnom životu, ljubavi prema najbližima, prema samoj zemlji hraniteljici, prema drugim stvorenjima na koja je svakodnevno upućen, od živine do stoke.
     Radovan Vlahović kao da želi da nam pokaže da, u svetu u kome je već skoro sve što je ljudsko dovedeno u pitanje, još ništa nije izgubljeno i da je uvek moguć jedan okret koji će nam ponovo podariti ono što smo izgubili, a što nam, kao ljudima, pripada od početka: a to je naša duboka humanost i naše ljudsko biti.
     Roman Bapa prvi je u nizu romana koje Vlahović namerava da napiše. U tom romanu on se, dakle, vraća normalnom i lepom životu kakav može samo da se živi u zavičaju, gde mu ništa nije tuđe, gde je sve njegovo, od specifičnog jezika, preko ljubavi prema zemlji i svim bićima među kojima je, do toplog kućnog ognjišta gde njegovo bivstvovanje dobija puno opravdanje i istnski smisao.
     A u vremenu u kome čovekovo biće kao biće postaje sve ugroženije, te i sam ljudski opstanak počinje da pusti, to je toliko mnogo.
                                               

Simon Grabovac i ja.

Marija Tanackov: KULTURA SEĆANJA I EGZISTENCIJALNA DINAMIKA ŽIVOTA (Radovan Vlahović: „Bapa“, Banatski kulturni centar 2016)

Radovan Vlahović: „Bapa“:
http://vlahovicradovan.blogspot.rs/2016/09/radovan-vlahovic-bapa.html
Jedan broj književnika rođenih u Banatu želeo je, krajem prošlog veka, da tematski razvije „paorsku prozu“ koja bi vratila na istorijsku scenu umetnosti, a pre svega književnosti, temu i pitanja autohtonih etničkih i etičkih vrednosti tog areala, kao duhovnog i kulturnog prostora. Koristili bi stvaralačka iskustva pisaca ranijih generacija u čijim je delima artikulisana slična poruka. Prisetimo se ovde Đure Jakšića koji se u poeziji i prozi bavi Banatom, rodnim selom i Velikom Kikindom kao temom. Da ne zaboravimo Steriju, Stevana Sremca, Crnjanskog koji se bavi graničarima, seobama graničara, pitanjima života na banatskim prostorima. Zatim tu je i Mladen Markov, Milutin Ž. Pavlov i drugi. Sličnim temama bavio se i Veljko Petrović. On nije Banaćanin, što za ovu temu, zbog više sličnosti nego razlika Banata i Bačke, i nije tako bitno. Jedan od pisaca, zagovornika „paorske proze“, bio je rano preminuli prozaista Đura Đukanov (1956–2000)[1]. U njegovom stvaralaštvu je dominantan ruralni neorealizam. Ideja „paorske proze“ nije šire zaživela, ali je Vlahović u svojim delima, svesno ili nesvesno, njen zagovornik. On tu nalazi svoje tematsko izvorište, ali i gradi sopstvenu poetiku.

Radovan Vlahović svojim delima nudi čitaocima čitav niz tema i ideja. Značajan za njegov opus je novozenitizam[2]. Ali, pisac nam nudi i banatski paorski pogled na svet, koji može i da brusi svest i da snagu za odbranu čoveku od sila zla i propasti društvenih vrednosti danas. Pisac nam u ratu kultura sećanja, koji je danas na sceni, nudi autentično pamćenje prošlosti. To pamćenje jeste jedna moguća evropska Drugost i u samom vremenu događanja radnje romana „Bapa“, ali ono to jeste i danas. Drugost civilizacijskim vrednosnim sudovima potrošačkog društva koje je materijalistički nastrojeno. O toj Drugosti šire sam pisala u svojoj knjizi o Vlahovićevom romanu „Varvarogenije“[3]. Problem je što dominantna zapadna civilizacija i njeni zagovornici danas često suštinski ne dozvoljavaju Drugom (čitaj Drugačijem), osim ako su to brojno male i bezopasne društvene grupe po sistem, pravo da se bude Drugi i Drugačiji, da kao takav egzistira i širi sopstveni uticaj, iako su zagovornici ideologije Zapada na rečima za slobode, prava i toleranciju prema Drugom i Drugačijem. Drugost se može prihvatiti ako se ne zagovara drugačiji civilizacijski koncept, drugačiji civilizacijski kod. Pojam Drugog ima izvor u Frojdovom učenju o „unheimliche“, a suština je u odnosu prema nepoznatom unutar poznatog.

Poruka Vlahovićevih književnih dela i novozenitističkog, kao i banatskog, opusa je da spas čovečanstva treba tražiti u istinitom povezivanju, u multikulturalnosti koja nije ograničena nacionalnim principom, nego jeste nadnacionalna. Takvo povezivanje je po Vlahoviću cilj kom treba da teži umetnost. Treba promeniti opšta mesta viđenja i predstavljanja Drugog. Treba Drugog upoznati, ne apriori odbacivati, ili samo na rečima prihvatati. Kant je govorio o slobodi koja na našem primeru treba da se manifestuje u sposobnosti pojedinca i društva da sagledava i uči od Drugog, od nepoznatog, ili o nepoznatom, da uči od nekog ko je drugačiji. Treba negovati sposobnost da spoznato, po potrebi, može da se prihvati i integriše u sopstveni model, ako to može biti od koristi. Navedeni proces podrazumeva mogućnost koja je uslovljena potrebom obostranog upoznavanja i prihvatanja.

Radovan Vlahović u romanu „Bapa“, kao i u drugim delima tematski inspirisanim životom u Banatu, u stvari, polazi opet, kao i u delima novozenitističkog ciklusa, od problema našeg vremena. Njegova bitna poruka je da samosvesna individua, kao i umetnost, treba da bude sposobna da stvaralački, konstruktivno i vitalistički reaguje na realne životne izazove. U dominantnom ovovremenom arealu u kom živimo na početku 21. veka, ljudi su, svedoči nam pisac svojim delom, uglavnom vezani za sferu materijalnih interesa.

Pisac nam u svom žanrovski raznovrsnom i obimnom književnom stvaralaštvu, od dela do dela, šalje različite poruke na putu svoga traganja za istinama života i sveta. Autor zagovara ideju da književna dela i poruke ne mogu biti jednoobrazne i univerzalne u i posle postmodernističkog doba razaranja, doba koje sagledava zlo, doba koje neguje estetiku ružnog. Zato su Vlahovićeve poruke opominjuće, hrabre i mnogostruke. On prezire „kult novca“, emocije neutemeljene u Biću individue, dekorativnu pobožnost bez religioznog sadržaja i mirenje s datim stanjem, ili, na bilo koji način, nametnutim stanjem stvari, iako razume, prihvata i saoseća s ljudima koji su puni slabosti. Sve navedeno karakteristično je i za roman „Bapa“.

Piščevo celokupno delo karakteriše i hibridizacija karakteristična za postmodernizam. Ona se ogleda u žanrovskoj raznolikosti, mešanju žanrova, ali u stilskoj, tematskoj hibridizaciji i hibridizaciji ideja i poruka. Vlahović pravo izbora prenosi na same konzumente. Oni se opredeljuju svojom slobodnom voljom za neko umetničko delo i za njih prihvatljivu poruku tog dela.

Pisac se u pesničkim zbirkama: „Knjiga pastira“, „Moj Gospode“, „Moj san je stvarnost“ na svoj način bavi i Banatom i Banaćanima. Neočekivano, i u „Večernjem aktu u devojačkoj sobi Lenke Dunđerske“. Lirski subjekat je citatima vezan za Radičevića i Crnjanskog, autore vezane za Banat. On se vraća u svoj suđeni Banat. Tu se rađaju neke, pa i neoromantičarske ideje i pogled na svet i umetnost, ali u postmodernističkom dobu razaranja, nasuprot kome stoji opevano univerzalnije iskustvo sveta i umetnosti duhom noćnika“, postoji onostrano i harmonija. Autor, kao i u opusu o Banatu, ne zaboravlja Boga kome se približava molitvom i kajanjem, i umetnost kojoj je pisac posvetio život i u kojoj je našao smisao života. Pesnik zna da je religija samo uteha za one koji mogu da se kaju, ispaštaju, koji mogu da prolaze kroz pročišćenja na ovom svetu. Pravi put na ovom svetu vodi od nesavršenog ka savršenijem. Te poruke su u svojoj suštini i poruke romana „Bapa“.

Banat je tematski značajno prisutan i u Vlahovićevim knjigama priča: „Džems Bond u kratkim pantalonama: Fejsbuk beleške II“ (najpoetičnijem piščevom do sada objavljenom proznom delu koje se čita u jednom dahu), u „Banatskim pripovetkama“, kao i u novozenitističkom romanu „Evo čoveka“. U romanu „Evo čoveka“ glavni junak je slikar Lepi Mario sledbenik novozenitizma. Njegovi životni stavovi su zamena za religiju. Kao da je novozenitizam neka nova religija, zamena za bogobojažljiv svet oca mu Petra u kom su vera i ljubav prema bližnjem zenit života. Petrov drugačiji pogled na svet, a to je pogled na svet i Marka Nedića, lika iz istog romana, dugo je proveravan, učvršćivan i u romanu suprotstavljen idejama socijalizma i kapitalizma, kao okvirnim konceptima društvenog uređenja, kao i idejama novozenitizma. Elemente te suprotstavljenosti svetu u kom se obitava i njegovim idejama nalazimo i u novom Vlahovićevom romanu „Bapa“. Petrov „pogled na svet“ na samrti će prihvatiti u romanu „Evo čoveka“ i glavni lik Lepi Mario.

Obrisi tog pogleda na svet naznačeni u romanu „Evo čoveka“ podrazumevajući su u „Bapi“. Možemo taj pogled na svet definisati kao predanje ili skup etičkih normi našeg patrijarhalnog pogleda na svet graničara, naših još epskih generacija, stvorenog na osnovama naše stare religije i pravoslavne vere, a potvrđenog vekovnim iskustvom. Taj utvrđeni i, u nekim segmentima dugo nemenjani, skup običaja, normi, emocija, vere, morala, društvenih konvencija, modela ponašanja; etničkih i etičkih ideala prenosio se usmenim putem, s kolena na koleno, i preko usmenog narodnog stvaralaštva. On je određen skupom moralnih odredbi ponašanja, sankcija za prekršaje i grehove, kad se dogode. Podrazumeva i lično preispitivanje, proveravanje i kajanja pojedinca, koji za to ima snage u sebi kad norme prekrši, a taj model se zagovara već od najranijeg detinjstva kroz proces vaspitanja.

Likovi romana „Bapa“ poznaju i uvažavaju sve važne informacije koje su bitne za viđenje postojećeg poretka sveta u njihovoj zajednici. Ta spoznaja sadrži i pouke o načinu kažnjavanja onih koji krše norme. Ti kažnjeni likovi u romanu su hajduk Marko, liferant i zelenaš Gavra Marković, nadzornik grofa Karačonjija Šandor...

To paorsko banatsko predanje, ili za njega najznačajnije etičke norme, u svojoj osnovi imaju čitav niz „uputstava za život“ i ugrađen odbrambeni mehanizam koji se uči od malena i primenjuju se u suočavanju sa sobom i suočavanju sa svetom oko sebe. Taj osobeni identitet se razvijao upravo zbog vekovne ugroženosti koja je dolazila spolja, van same zajednice. Mali narodi stisnuti unutar velikog Carstva (Habzburške monarhije, Turske, Austrougarske) morali su graditi osobene mehanizme koji bi obezbedili njihov opstanak. Ali, zar globalizam ne nosi danas naznake jednog velikog svetskog carstva u kom se „mali“ moraju privoleti carstvu, ili graditi i boriti se za sopstveni identitet. Vlahovićevi likovi iz dela posvećenih Banatu i Banaćanima osposobljavaju se, ili ne, da na svoju korist odgovore izazovima života. Oni imaju slobodu izbora, ali i odgovornost. Žive u svom istorijskom vremenu i imaju svoje shvatanje istorijskih događaja, često drugačije od onog zvaničnog. Imaju pravo i na grešku, ali greška u smutnim vremenima može da vodi u propast: duše, duha, u fizičku smrt, ili nestajanje država, naroda i nacija, a sve to znaju i pozitivni likovi iz romana „Bapa“.

Vlahović je u romanu „Evo čoveka“ zapisao kredo i „Bape“: „Ako neko želi da izraste, mora prvo da sraste sa svojim korenima, i što više ide u dubinu, sve će se više dizati u visinu“. Ovaj povratak na stari koncept odnosa prema životu, svetu, prirodi, kosmosu, mogao bi se u post-postmodernističkom prosedeu nazvati po meni i „ruralni neoromantizam“, ali tim terminom ne bi iscrpili fenomen Vlahovićevog dela koje svoj značaj dobija naslanjanjem na postmodernističko književno nasleđe koje još nije, najčešće, svesno sopstvene prolaznosti. Njegovo delo je izašlo iz postmodernističkog šinjela, preraslo je taj šinjel, pocepalo ga i šije sebi nov šinjel. Jedno je sigurno. Vlahović svojim porukama nadrasta postmodernizam. Pisac afirmiše humanizam, estetske i etičke vrednosti života koje mogu biti negovane samo ako čovek poseduje kulturu sećanja i egzistencijalni dinamizam koji iz nje izvire, tu snagu, izdržljivost i životnu strast. Egzistencijalni dinamizam vrednuje život, daje suvislo i koherentno viđenje sveta, ima odgovoran i obavezujući odnos prema jeziku i rečima. On daje snagu da se ne klone na prvim preprekama života, povezuje nas s Bogom, kosmosom, Prirodom i vremenom u kom živimo.

Navedeno nalazi svoj odraz u romanu „Bapa“ prepoznatljivo vezanom za piščevo rodno selo (Karlovo, Beodru, Dragutinovo, Novo Miloševo; jedno selo danas s više imena kroz istoriju), za Velikokikindski dištrikt, Veliku Kikindu, za Banat uopšte, pa i šire zajednice u kojima su se Vlahovićevi likovi, njihovi preci i navedeni lokaliteti nalazili kroz istoriju.

O potrebi postojanja i karakteru kolektivnog duha na primeru sela Karlova i njegovih stanovnika govori i sledeći odlomak: „Karlovčani su oduvek imali, za vreme Ćesarije, neku sabornost i zdravo su se držali i verovali su da, ako se oni za nešto dogovoridu i ako rešidu, to uvek bude tako. Naučili su da ne izdaju jedni druge i da se drže, kad je nužda, zajedno. Tako je bilo, pripovedaju, i kad su Dištrikt pravili. Mala je bila vajda što su kikindske gazde i gospoda verovali u Dištrikt, kad nisu imali podršku naroda. A kad su se obratili Karlovčanima, ovi su, kakvim ih je Bog dao da vole slobodu i da ne trpe gazdu nad glavom, odmah pristali i zalegli, svojim rodbinskim i drugim putevima, da se i po okolnim selima Srblji privatidu i da budu za Dištrikt. Kikinđani su ih zato uvek poštovali i davali im prvenstvo u svemu, i još se govorilo da Karlovčani nikad ne bežu sas belege“.

Pisac pominje i Privilegovani velikokikindski dištrikt koji je postojao od 1774. do 1876. godine. Dištrikt je bila oblast srpske autonomije u Habzburškoj monarhiji i činila ga je Velika Kikinda i deset okolnih mesta, od kojih je jedno bilo i Bapino Karlovo. Za Srbe je Dištrikt bio značajan, jer su Dištrikćanima bile date neke ekonomske i političke slobode, kao i kulturna i obrazovna autonomija. Stanovnici Dištrikta bili su izuzeti iz postojećeg feudalnog sistema Habzburške monarhije, nisu bili kmetovi. Seljaci (paori), bivši graničari, nisu postali, ni posle razvojačenja Potisko-pomoriške vojne granice, kmetovi, a to nisu bili ni kroz istoriju. To je jedan od primera iz romana koji pokazuje kako je teško, a potrebno, održati duh zajedništva i jedinstvo kolektiviteta oko važnih pitanja, a samo se tako može opstati. Posebno se to odnosi na male narode i nacionalne manjine u neprijateljskom okruženju neke države. Pisac insistira na stavu da je potrebno jedinstvo u zajednicama manjina koje nose pečat Drugog - Drugačijeg. Jedinstvo je potrebno na svim nivoima udruživanja i suživota, a održava se duhom istine, pozitivnim emocijama i uslov je opstanka malih naroda, grupa i pojedinaca. U konceptu romana prisutno je permanentno preispitivanje tog odnosa pojedinca prema različitim nivoima zajedništva (kolektiviteta) – užeg i šireg: porodice, sela, nadređene administrativne celine do nacije i države. U zajednici takvog koncepta nije zanemarena borba protiv nepravdi, ali se ona razumno, smišljeno vodi. Prihvatljiv je samo onaj koncept zajednice (od porodice pa naviše) koji individui omogućava da ne bude izmanipulisana, ne oduzima joj radost života i energiju, egzistencijalnu dinamiku koja se potvrđuje kroz iskušenja kroz koja se prolazi.

Bapa je nadimak glavnog junaka romana Branka Popova koji živi sa suprugom Zorkom,  decom i slugom na salašu u Tomašvolu kod Dragutinova (nekad Karlova). U Banatu su tada ljudi nosili nadimke. Nisu se zvali ličnim imenima, osim na zvaničnim mestima, pa se tako i Branko zove Bapa. I porodice su nosile nadimak, ili špicnamen.

Bapin otac Marinko i žena mu Danica  imaju četiri sina i jednu kćerku: „Ali svako od njih je imao neki svoj pogled na svet i na život, a jedino je Branko najviše držao do onog našeg starog, banatskog.“ I dalje: „Branko je rađao decu, množio stoku i kupovo zemlju. Za neke novotarije nije ni hajio. A vreme je merio prema nebu i suncu.“ Vaspitan od oca po principu Mladom, vrednom i pametnom čoveku pomozi kad treba da krene, a pre tog ga uputi u život, a posle će on sam sebi krčiti put i stvarati život.

Suštinsko pitanje i ovog Vlahovićevog dela je odnos esencije i egzistencije. Da li egzistenciji prethodi esencija, ili obrnuto, ili su neodvojivi elementi u dijalektičkom saodnosu. Koliko esenciju određuje materija i čovekovo fizičko biće? Za Vlahovićeve junake, pa i za Bapu, život je žrtvovanje, traganje, eksperimentalni egzistencijalizam“, lepota, radost, vera, ljubav, a smrt je mera svih stvari. Pisac nam saopštava: „Svaki čovek ima po neki svoj zadatak u ovom životu. A Bog odozgore je tu da vodi računa da l' on to dobro radi ili ne, razmišljao je Branko pevajući zajedno sa horistima“ na probi Hora u Parohijskom domu u Karlovu uoči dočeka pravoslavne nove 1927. godine. Teško je čoveku, u intenzivnoj borbi na raznim nivoima egzistencije, da definiše sopstvenu suštinu. Njemu se nudi gotov esencijalni okvir proveravan kroz vekove koji mu može biti od pomoći, a koji on ima pravo i obavezu da proverava, menja i usavršava.

Te 1927. godine već se znalo da je Banat ostao u sastavu Kraljevine Jugoslavije, a ne Rumunije. Srbi u Vojvodini i Baranji vekovima su se borili, pa i u Velikom ratu,  da se pripoje, ili stvore srpsku nacionalnu državu i to su i učinili 1918. godine. No, već je pre toga umesto srpske nacionalne ideje počela da se širi ideologija jugoslovenstva. Tako se sve do 1923. godine nije znalo da li će Banat i koji njegovi delovi pripasti Kraljevini SHS, ili će pripasti Rumuniji.

Romanopisac nam iznosi stav glavnog junaka: „Branko nije bio plašljiv, ali je voleo red i poredak, i kad se jedanput uvatijo jednog puta, i kad je vidijo da se tim putom dobro ide i da se napreduje, onda ga nije menjo. Takav je bio u svemu: i kad je orao, znao je da jedne godine ore na stuk, a druge godine nais. Znao je da je jutro uvek pametnije od večeri. Da se države menjaju, a da narod ostaje. On nije voleo mnogo da se meša ni u šta, jer uvek je trebalo Bogu dati Božije, caru dati carevo, a tvoje je ono što ostane. Politika i domazluk nisu išli ruku pod ruku.

Život se u selu odvija u duhu tolerancije i mirnog saživota Srba, Mađara i Nemaca. Pozitivnih i negativnih likova ima među Srbima, kao i među Mađarima i Nemcima. Pisac nam opisuje, kroz odnos likova romana, pozitivne primere kako se problemi razrešavaju u začetku razgovorom, punopravnim dijalogom u kom prevagu odnose argumenti. Vlahović je uspešno dočarao: atmosferu, klimu, zaboravljene detalje načina života, običaje i duh jednog vremena: protivrečnosti, probleme, nesreće i sreće, laži, nemoral, prevare, moralnu čvrstinu, odnos prema radu i zemlji ljudi jednog doba... Egzistencija kod njegovih pozitivnih likova romana ne zasenjuje esenciju. Bapa ne eksponira samo svoju subjektivnost, on je i etički model. Etički model je i selo, bar veći deo njegovih stanovnika. Selo se zadužilo kod banaka na sto godina da završi svoju pravoslavnu crkvu. Paori su založili svoju imovinu. Zato Bapa uoči dočeka Pravoslavne nove godine ide da plati članarinu Crkvi, po nevremenu dolazi u selo „I zato je... važno da se oma članarina plati početkom godine, da crkveni odbor i sveštenik možedu na vreme da prikupu novce, i da prvu prolećnu ratu kredita na vreme platidu i da se kod banke ne zameradu, jer oni su u sprezi sas vlašću, a ona ume nekad da bude i zdravo poganaobjašnjavao je Bapi deda. Bapa je taj stav prihvatio kao svoj. Već tada vidimo značajno mesto banaka koje će sve više u 20. i 21. veku upravljati životima ljudi. Da napomenemo da se u selu njeguje duh kolektiviteta i da značajno mesto zauzima  kulturni i duhovni model života koji širi svojim radom Matica srpska i njeni članovi.

Roman „Bapa“ je poetična priča o jednom teškom vremenu, još jedno delo samosvesnog i duhovitog pripovedača, koji poseduje snažan lirski naboj. Pisac i ovim romanom preispituje granice prozne forme, baš kao što ispituje i proverava, potvrđuje, ili negira stavove oficijelne istorije i tako piše svoju istoriju događaja, prostora i vremena. I ovim romanom autor nastavlja svoja traganja i preispitivanje života, sveta, kultura na globalnom nivou... U tom kontekstu Vlahović gradi odnos i povezanost s današnjim vremenom.

Naracija ima precizan hronotop. Vreme događanja je označeno, ili se može rekonstruisati. Realno, mi pratimo oko 24 sata put glavnog junaka sa salaša u selo i povratak nazad na salaš u kasnim večernjim satima i noćna događanja. Simbolično, to su obećavajuće scene rađanja novog života na početku Nove godine. Sa Bapom smo 13. i 14. januar 1927. godine po novom kalendaru. Prostorne koordinate u kojima se fizički i metafizički kreće glavni junak su: rodno selo, njegov atar, salaš, graničarska prošlost predaka, Velika Kikinda, Velikokikindski dištrikt, Veliki rat... Pisac vrlo uspešno prenosi atmosferu i karakteristične detalje sela, salaša, poslova, običaja, rituala, porodičnih odnosa, odnosa roditelja i dece, kafansku atmosferu, trgovačke dogovore, probu Crkvenog hora, doček Pravoslavne nove godine... Osnovni siže naracije dopunjen je sporednim radnjama i sporednim likovima, često u njihovim kroki obrisama, koji oslikavaju i vreme pre 1927. godine i pojavne manifestacije života sela Karlova Dragutinova i njegove okoline.

Roman „Bapa“ govori o postojećim lokalitetima, o delovima njihove istorije, o ljudima koji su živeli tu, o događajima i obasjava nam duhovni i kulturni prostor, ne samo kao zavičajnu znamenitost koju autor poznaje, nego šire Banat koji prerasta u metaforu i simbol. Bio je poslednji trenutak da se neki podaci i neka događanja zabeleže, jer uskoro neće biti živih svedoka toga vremena. Poznat nam je naš nemar da pamtimo, beležimo i upoznajemo svoju prošlost, da negujemo sopstveno pamćenje. Neki drugi narodi mogu nam dati smernice kako da promenimo lošu praksu. Od njih možemo naučiti šta je to Biće jednog naroda i kako se ono „neguje“.

Vlahovićevo delo je i prezentovanje privatne istorije njegovih romanesnih junaka, ali i istorijskih činjenica, i kulturne i duhovne tradicije, koje čine identitet do rastućih nivoa zajedništva, od porodice preko zajednice ljudi u jednom selu, regionu, široj državnoj, ili nacionalnoj zajednici.

Pisac nam s puno ljubavi i razumevanja, ali i s dozom melanholije i sete, ne i patosa, priča o precima, njihovim običajima, osobenostima, dogodovštinama, podsećajući nas i na osobenosti istorijskog protoka vremena kao bitnog uzroka promena koje opisuje. Tu, pre svega, mislim na osobenosti društvenog uređenja Habzburške monarhije i Austrougarske, na Veliki rat koji je promenio sliku sveta i način života, koji je promenio i same ljude, na agrarnu reformu u Kraljevini SHS, na povećanje proizvodnje žita u Americi, nove poljoprivredne tehnologije...

Likovi romana i opisani kolektiviteti su podložni promenama u istorijskom vremenu koje neumitno pritiska i stvara nove obrise kolektivne i lične sudbine. To je taj imanentni aktivni princip koji uslovljava promene načina života, promene koje često znače i život, i smrt. Ali, ostaje nešto što je u svojoj suštini nepromenjivo. To je taj osobeni pogled na svet, jedan celoviti sistem dugo građen u teškim uslovima života vekovnog graničarskog služenja u zaštiti Evrope od Turaka. Kad je ta opasnost prošla, vojnici, deo epskih generacija koje kroz naraštaje nisu bili kmetovi, postaju zemljoradnici, paori i teško se prilagođavaju novim uslovima života. Većina njih je sačuvala svoj osećaj za realnost, svoj realno-nerealni svet, jer sve što dolazi spolja dođe i prođe. A sva vremena su bila bremenita političkim, ekonomskim, socijalnim, kulturnim i drugim problemima i promenama koje su kod onih neutemeljenih dovodile do promene pogleda na život i svet, do velikih promena načina života. Potomci epskih generacija su svesni da se od zala spoljašnjeg sveta, kad je neprijateljski raspoložen, treba braniti bekstvom u sopstveni svet u kom važe neka druga pravila života, drugi moral, druga verovanja, druga mitsko-religiozna slika sveta, a, ipak, kolektivni pogled na svet, na vrednosti života, izgrađen kolektivni mentalitet kom je bila podređena jedinka, individua, milom, ređe silom, jer individua nije mogla sama amortizovati sve okolnosti spoljašnjih pritisaka. Individua je na pravom putu kada je svojom slobodnom voljom opredeljena da bude deo kolektiviteta i njemu podređena, jer se slobodnom voljom opredeljuje da je u datim okolnostima to najbolje rešenje za nju.

Vlahović nam nagoveštava da se taj vekovni koncept menja u 20. veku u vremenu globalizacije, totalitarizma i razvitka tehnike i tehnologije. Svedok tih promena je lik Dobrivoja, Bapinog brata, zagovornika ideja Oktobarske revolucije koje je primio u Velikom ratu kad je bio u Rusiji zarobljen. Zatim je tu i hajduk Marko koji uzima pravdu u svoje ruke i ubija zelenaša Gavru, jer je u Velikom ratu naučio da je lako ubiti. A iz patnji tog rata javlja se i nezajažljiva Gavrina želja za gomilanjem novca po cenu uništavanja svih oko sebe. Napuštanje starog banatskog koncepta života najviše su uslovili doživljaji smrti u ratu likova iz romana, doživljaji bola, nepravdi u klanici Velikog rata. To pitanje pogubnog delovanja rata na svest i savest čoveka je još jedno značajno pitanje koje pisac otvara.

Danas otuđenje počinje još u detinjstvu i zato je važnan opis života dece u romanu i primeri njihovog vaspitanja od strane roditelja, rodbine i okruženja, koji su puni ljubavi, ali i brige da od dece „stvore“ prave ljude. Nekad ste i kad odrastete još slušali roditelje. Danas je većina dece u materijalno boljim porodičnim uslovima nego nekad. Do polaska u školu dete je danas svedok ili učesnik nasilja i virtuelnih ubistava u video igricama koji se mogu meriti hiljadama. Porodice danas karakteriše otuđenost, suštinsko nepoznavanje, nedostatak ljubavi, nedostatak vremena za zajedničke aktivnosti. Čini se da ne vredi više Tolstojeva rečenica da sve srećne porodice liče jedna na drugu, a da je svaka nesrećna porodica nesrećna na svoj način. Danas su isti, ili slični, uzroci nesreće porodica, a srećnih porodica je malo i one često ne liče jedna na drugu.

Pisac veruje i u moguću ljubav u braku, u bračnu sreću, čak iako je brak dogovoren kao Bapin i Zorkin. Važna konstanta je i čovekova sraslost s Prirodom u onom dobrom Geteovom smislu reči. Ona se najbolje vidi na primeru samog glavnog junaka. Ta sraslost je u punom značenju te reči ekološka, stvaralačka i razumljiva, neophodna za opstanak na ovoj planeti. Ona je pronađena, opisana. Danas nam se čini da to nije slučaj i pored postojanja raznoraznih nedovoljno utemeljenih zelenih pokreta čije aktivnosti ne donose željene rezultate. Posebno je dominantna Bapina moralna snaga, negovana i proveravana na iskušenjima, njegova emocionalna inteligencija, upornost i odgovornost, ali i njegova ljubav za bližnjeg (za svog slugu, hajduka kom pomaže, za sve ljude).

Čitaocu, kao primaocu poruka, omogućena je spoznaja da je promenama stanovišta konzumenata, odnosno primaoca poruka, omogućena spoznaja prošlog u vremenu i prostoru. Čitalac može i sam oblikovati i preoblikovati svoje shvatanje istorije i tradicije, koja je integrišući faktor i odrednica društveno-istorijskog identiteta zajednice. Prošlost se može sagledavati u kontekstu društveno-istorijskog trenutka, ali svaka savremena delatnost jeste deo tog procesa, kako u trenutku nastajanja, tako i u budućnosti. Ona stupa u svojevrsni saodnos s prošlošću. Suština tog procesa je permanentna mogućnost oblikovanja i preoblikovanja aspekata života. A baš to mi danas u dobroj meri zanemarujemo u žurbi da što pre budemo prihvaćeni kao savremenici 21. veka.

 Ovaj roman je napisan iz poriva pobune. To je knjiga „žala“ za prošlim, za onim vremenima koja se vratiti neće, knjiga o „nevinosti ljudskog roda“, knjiga o onima koji su tako malo, ali tako mnogo, ne u sferi materijalnih dobara, tražili od života.

Vlahović shvata tradiciju kao dinamičnu kategoriju koja treba da se neguje. Svaki novi proces u istoriji, kulturi, književnosti i svakodnevnom životu može da menja sliku prošlosti, da je prihvati ili ne prihvati. Zato o prošlosti treba govoriti, pisati o njenim suštinskim karakteristikama, treba o njoj promišljati. Ona može da bude produktivna kategorija koncepta života.

Korišćena građa polazi od ličnog iskustva pisca i iskustva drugih kazivača, izvora koje je autor slušao. Vlahović se trudi da rekonstruiše delove prošlosti i sačuva je od zaborava. On podržava stav Andrića da je svaki čovek dužan svom zavičaju. Ovaj roman je otplata toga duga.

Vlahović piše lako, na liniji dobre tradicije usmenog pripovedanja. Pri tom koristi vojvođanski dijalekat i trudi se da sačuva njegove osobenosti, ne samo u vokabularu, nego i u sintagmi, načinu građenja rečenice. Pisac dočarava svet Banata i jezikom, kog dobro poznaje i čuva, naročito reči i izreke. Neosporan je Vlahovićev osećaj za humor, tako karakterističan za Banaćane, za Lale. Ali, to nije onaj Lala iz viceva danas koji je onizak, debeo, koga žena vara, koji sada ima neke nove osobine, jer je taj lik iz viceva nastao tek posle Drugog svetskog rata. U romanu se smeh prepliće s tugom, bolom, patnjom. Taj osobeni pogled na svet stečen vekovnim iskustvom u naporu da se opstane i ostane na vetrometnim prostorima, da se zaštiti od, istorijski više puta potvrđenog, nasilja različitih zavojevača i eksploatatora.

Autor nam pruža nešto novo iz prošlosti i veže to sa sadašnjim vremenom. Roman „Bapa“ je omaž autorovom detinjstvu, omaž rodnom mestu, omaž ljudima koji su tu živeli i koji sada još tu žive na bilo koji način, telesno ili duhovno prisutni; omaž Banatu i Banaćanima, omaž precima graničarima, njihovom nepobedivom duhu i njihovim potomcima. Prošlost je sagledana kroz zabeležene i dosad nezabeležene događaje, kroz prostor i vreme u težnji da se osavremeni odnos prema sopstvenom nasleđu. Vlahović brani pozitivne vrednosti života kroz sećanja koja pred nas stavlja u tragovima. On se kloni hvalospeva i veličanja prošlosti, sagledava životnu realnost jednog vremena kroz slikanje i dobra i zla, lepog i ružnog, osetljivosti i surovosti, kao realnih kategorija života i ne ostaje na nivou samo impresija. Autor ne pravda prošlost pred sadašnjošću, jer je sadašnjost dužna prošlosti.

Pisac uočava moguće puteve i traži spremnost da uspostavimo jasnije kriterijume promišljanja o prošlosti, o tradiciji i o onom što je danas, ili bi sutra mogla biti, naša tradicija.

Vlahović i u „Bapi“, u naslikanom svetu materijalnog, koji opisuje kroz mozaik realističkih slika i prizora, uzdiže duhovnu snagu i nadu i ne prihvata da čovek treba da bude bespomoćan, priznajući neophodnost žrtvovanja, borbu sa samim sobom, borbu s prirodom i sa svetom oko sebe. Pri tom se mora verovati u mitsku ili religijsku sliku sveta koja se mora iznova dograđivati, potvrđivati i braniti kroz sva svakodnevna iskušenja kroz koja se prolazi. Pisac je svojim delom još jednom potvrdio da ne pristaje na „brisanje prošlosti“, svestan da svako ko želi da njegovo umetničko delo i njegove poruke traju, mora konzumenta umetničkog dela privoleti na razmišljanje i na odvažan čin ličnog izbora.

Mi, čitači ovog i drugih Vlahovićevih dela posvećenih Banatu i Banaćanima, pored uživanja u etički i estetski istinitim opisima prošlih vremena, možemo da sami izaberemo i kreiramo obrise svoje egzistencije, svog postojanja na ovom svetu, obrise svog postojanja u večnosti u koju autor na svoj način veruje. To je mogući put osvajanja slobode. Mi smo prolazni, a Banat postaje simbol neprolaznog, prilagodljivog u svom nadrealnom obliku postojanja. Banat koji nadrasta svoje geografsko i istorijsko određenje i prerasta u mitsku sliku, u duhovni simbol opserviran kroz poeziju i prozu Radovana Vlahovića.

U postmodernističkom dobu Vlahović nam ovim delom upotpunjuje široki spektar navedenih, iznedrenih poruka. On traži odgovor na pitanje ko je čovek, u šta se on pretvorio, šta on traži na ovom svetu, da li se seća drugog čoveka, i kako ga se seća. Čine se, na prvi pogled, da su Vlahovićevi novozenitistički junaci vernici nove religije. Onda bi pozitivni likovi njegovih dela iz banatskog opusa bili vernici stare religije. Ali, i novozenitizam svoje izvore nalazi u predhrišćanskoj mitologiji, u Varvarogeniju. Vlahovićevi junaci iz oba njegova ciklusa teže jedinstvu Bića i harmoniji, čuvaju se izdaje sebe, odnosno svojih i predačkih uverenja.

Pisac je svoja novozenitistička dela stavio na uvid, uslovno rečeno, civilizaciji Zapada. Duh i duša Varvarogenija i učenje novozenitizma, kad bi se prihvatili na Zapadu, pomogli bi održanju te civilizacije, njenom opstanku, doneli bi joj izgubljeni duh istine, energiju, snagu, vratili emocije, veru, ljubav, zdrav erotizam... Duh civilizacije Zapada odavno je prisutan i kod nas na Balkanu. Mi jesmo njen deo i dobro bi bilo da prihvatimo njene pozitivne vrednosti. Pisac svojim opusom dela tematski posvećenih Banatu i Banaćanima šalje istu poruku svetu i bespogovornim pristalicama zapadnoevropskog duha, kao i svojim novozenitističkim opusom. Razlika je što Varvarogenije više odražava duh Balkana, a banatski opus govori o srpskom banatskom duhovnom i kulturnom prostoru.

Prihvatanjem ponuđenih vrednosti života, koje celokupnim opusom svojih književnih dela nudi Vlahović, pobedili bi se: prinuda, nasilje, duh potrošačkog društva, duh kolonijalizma i neokolonijalizma, duh imperijalizma, duh palanke, duh tabloida, duh primitivizma... Pisac traži za individuu slobodu izbora. Individua može da izabre da teži vrhu društvenog uspeha, materijalnim dobrima, ako nije u situaciji da se bori samo za biološku ravan opstanka, ili da sama izabere prioritete i ciljeve kojima će težiti. Važno je da se pomirite sa svojom savešću, da budete svesni svojih mogućnosti, da težite miru u sebi i oko sebe, mogućoj sreći, a ne lažnim pričama o sreći, da težite pravim vrednostima života, a ne simuliranju stvarnosti, a ne nametnutim i lažnim vrednostima, da se borite mudro protiv nepravdi. Vlahović nam poručuje da pojedinac ne sme da prestane da sanja, posebno o ljubavi i da mora da stoji iza svog ličnog, a ne nametnutog izbora.

Kultura sećanja može da uzrokuje postojanje egzistencijalne dinamike u čoveku, ili njeno nestajanje, njeno gubljenje, ako niste na „pravom putu“. U Vlahovićevim delima ima likova koji poseduju, ili ne poseduju tu egzistencijalnu dinamiku. Ima i onih koji tu dinamiku upotrebe na negativne ciljeve, kao hajduk Marko, zelenaš Gavra, nadzornik Šandor i onda je gube.

Mnogima se ovaj roman i Vlahovićeva dela inspirisana Banatom, kao i dela neozenitizma inspirisana idejom mitske prošlosti i Varvarogenijem, mogu učiniti folklornim, čak suviše provincijalnim. Međutim, Vlahović nas uverava da je naše znanje o Drugom i Drugačijem najčešće ograničeno i površno. To je bolest našeg vremena. Njegove poruke dolaze s Balkana, iz Banata, iz Vojvodine i Srbije. Te areale i nosioce duhovnih i kulturnih modela tih prostora, civilizacija Zapada je često posmatrala kao pogodne za kolonijalne i postkolonijalne invazivne težnje. Za neke je ovaj prostor bio interesantan, egzotičan, autentičan po porukama koje bi mogle biti od koristi čovečanstvu i danas. Pomenimo na ovom mestu nemački romantizam koji je prihvatio našu narodnu književnost; evropske avangardne umetnike koji su cenili zenitizam i Ljubomira Micića.

Vlahović je pisac koji u svojim delima ustaje baš protiv povlačenja u uske okvire. On se zalaže za preispitivanje ideje globalizacije i totalitarizma. Pisac prihvata ideje Eliota o „Pustoj zemlji“ dugoročno osuđenoj, bez nade, bez prave ljubavi (agape), zemlji punoj putenih, površnih i nastranih uživanja. Bilo bi korisno kada bi „Pusta zemlja“ punih izloga i tezgi prihvatila najbolje iz Drugog i Trećeg sveta pa, makar, to Drugo i Treće postojalo na rubnim područjima Zapada, ili se nalazilo van tog prostora. Tako bi mogao nestati kolonijalni, neokolonijalni i imperijalistički duh i suštinski potrošački karakter društva, njegova preterana racionalnost i formalna demokratičnost... Svet treba posmatrati srcem, odnosno stići do tačke na kojoj se otvara um srca, do tačke prosvetljenja.

Sve rečeno ne oslobađa nas odgovornosti da, kao ljudi, kao narod, kao nosioci ideja o svom osobenom kulturnom i duhovnom prostoru, i sami treba da prevazilazimo lične i kolektivne zablude i tragamo za pravim vrednostima u istorijskom vremenu, u čemu nam mogu pomoći iskustva prihvaćena iz tradicije.

Vlahović nam je u romanu „Bapa“ pokazao kako, prihvatanjem iskustava predaka, negovanjem banatskog paorskog kulturnog i duhovnog odnosa prema životu, svetu, Bogu, negovanjem etičkih i estetičkih kriterijuma, simbiozom s Prirodom, prihvatanjem duha tolerancije, ali ne po svaku cenu i ne na sopstvenu štetu, ljubavlju shvaćenom kao agape, čovek ne gubi svoju egzistencijalnu dinamiku koja ga održava u životu i u miru sa samim sobom, u miru s drugima, sa celim svetom i u miru s Bogom.


[1]  О Ђури Ђуканову писала сам у више наврата. Погледати: Танацков, Марија: „Обликовање традиције II“ – Ново Милошево: Банатски културни центар, 2013, стр. 191–204.

[2] Постоји значајна литература о новозенитизму Радована Влаховића. И сама сам се у више наврата бавила темом односа зенитизма и новозенитизма у делима Влаховића. 1. Танацков, Марија: „Нова зенитозофија или нова енергетика стваралачког зенитизма“ У: Танацков, Марија: „Обликовање традиције I“ – Ново Милошево: Банатски културни центар, 2009, стр. 235–254. 2. Танацков, Марија: „Власници болних сопствености у дешавањима живота: [Рецензија] У: Радован Влаховић: „Самароплаветнило“ – Ново Милошево: Банатски културни центар, 2008, стр. 175–185. 3. Танацков, Марија: „Власници болних сопствености у дешавањима живота“ У: Танацков, Марија: „Обликовање традиције I“ – Ново Милошево: Банатски културни центар, 2009, стр. 273–279. 4. Танацков, Марија: „Варварогеније међу нама: неки аспекти интертекстуалних оквира `Варварогенија` Радована Влаховића“ – Ново Милошево: Банатски културни центар, 2015, стр. 121.


[3] Марија Танацков: „Варварогеније међу нама: неки аспекти интертекстуалних оквира `Варварогенија` Радована Влаховића“ – Ново Милошево: Банатски културни центар, 2015, стр. 121.