Dušan Kovačev: „1934.“ Radovana Vlahovića
Izvor i uvir savremene narodne upotrebe izraza paor u srpskim govorima Vojvodine je ipak pogrešno tražiti u istorijskoj ili savremenoj politikantskoj demagogiji vojvođanskog autonomaštva. Ona demagogija je davala snažan podsticaj upotrebi tog izraza, pokušavala da ga preosmisli i iskoristi za svoje političke ciljeve, ali nije uzročnik upotrebe izraza. Uzrok upotrebe je strani pritisak koji je razvijao ratarsko podložništvo i to je razlog zbog kojeg je naš narod pravilno posegao za tuđicom, kako bi ovekovečio strani smisao pojave kako je pojmio njen bitni smisao. Stoga je danas veoma važno šta je o upotrebi izraza paor zabeležila savremena književnost sa područja nekadašnjeg Velikokikindskog distrikta, područja u kojem su razvojačeni Srbi prvi put trajno stekli političke i imovinske slobode pre bilo koga u srednjoj i istočnoj Evropi. Pred nama ka tom cilju svojim književnim svedočanstvoma paradigmatski u stoji književno stvaralaštvo Radovana Vlahovića.

Stilske i jezičke osobine govora ratara svog zavičaja se u savremeno doba trudi da spase od zaborava zavičajni književnik Novog Miloševa, Radovan Vlahović. Novo Miloševo je mesto koje jednako baštini ratarsku kulturu nekadašnjeg razvojačenog stanovništva samoupravnog krunskog distrikta (selo Karlovo, kasnije Dragutinovo), kao i paorskog spahijskog podložnišva ratara provincijala (selo Beodra). Od mladosti je Vlahović životom i radom privržen zavičaju, snažno podstaknut idejama zenitizma, težio je da svojim stvaralaštvom očuva originalni duh kulture prostora severnog Banata. Motivisan potrebom očuvanja kulture svojih predaka zasnovane na prirodnom poretku, koja je pretrpela strahoviti rasip i kvarenje u sudaru s industrijskom i tehnološkom civilizacijom, pokušao je da se tome suprotstavi praktičnom filozofijom življenja koju je definisao kao „eksperimentalni egzistencijalizam“. Još 1984. godine je u režiji Vladimira Perovića snimio film „Kad progovori paor iz tebe“. Već 1986. godine u rodnom selu je osnovao „Kulturno dvorište“ kojeg 2006. godine razvija u Banatski kulturni centar, a nas na tragu stvarnog smisla izraza paor zanima šta pre svega šta je paor severnog Banata progovorio o sebi, jer znamo da je njegov unutrašnji dijalog znatno bogatiji od jezgrovitog socijalnog diijaloga, u kojem se, kao što sam pomenuo, duboko poznavanje fabule podrazumeva, a smisao pripovedanja je nerazdvojna od prethodnog poznavanja događaja, konteksta, stilistike, frazeologije, gesta i mimike učesnika u komunikaciji. „Mi smo Dištrikčani (...) mi smo jedan svet, i dok se pogledamo – mi se razumemo i znamo šta `oćemo“, beleži Vlahović stav svog životnog i književnog junaka, svog dede Branka zvanog Bapa.

Za temu ove rasprave je vanredno značajno Vlahovićevo savremeno književno delo kao svedočanstvo  stilistike i duha srpskog govora severnog Banata, pre svega u smislu upotrebe izraza paor. Vlahović o toj reči svedoči u svoja dva romana čija radnja se odvija između dva svetska rata: „Bapa“ (2015. g) i „1934.“ (2017. g). Naravno, baš poput Đure Jakšića, Vlahović zemljoradnika u er formi kao narator svog junaka naziva ratarom. Međutim, pad konkurentnosti zemljoradnje pred proizvodima iz novog sveta obaraju nivo prestiža našeg ratara. Taj pad prestiža Vlahović je nepogrešivo oslikao počevši da piše o zemljoradniku kao rataru, opisujući kako njegovo privređivanje doživljava dekadenciju ka stočarstvu ili gomilanju zaliha, pa završava pišući o zemljoradniku kao paoru. Zamena reči ratar rečju paor u govoru srpskih poljoprivrednika krajem Austrougarskog doba je govorni izraz nastupajuće dekadencije narodne ratarske kulture u Vojvodini. „Ratari ondašnjeg  vremena koji su obrađivali mnogo zemlje, nisu znali šta da rade sa žitom kad je Amerika prestala da žito uvozi iz Austrougarske. Tih godina su u Vranjevu mnogi trgovci žitom popropadali, a i lađari su ostali bez posla. (...) Retko je koji paor onda imao uspremu da može da ga čuva i da čeka cenu.“ Bilo je to doba kada su potrebe povećanja efikasnosti poljoprivredne proizvodnje očajno iziskivale trajno prebivanje poljoprivrednika na salašu i sve naglašenije razvijanje stočarstva koje je naknađivalo slabu realizaciju dobiti od ratarstva.

Već u romanu „Bapa“ iz 2015. g. Vlahović svedoči o smislu i kontekstu upotrebe izraza paor u govoru Srba severnog Banata između dva svetska rata. „Treba znati da je nama, paorima, u svaku državu dobro di nam dadu da radimo i možemo da tečemo i decu da dižemo, jedino je u našu malko lepše, i milije, jer je naša, pa i onda kad je malko teže.“ Upotreba reči paor je identitetski sinonim prikrpljen zamenici „mi“. Gramatički, interpunkcijski i kontekstualno, Vlahović svedoči kako je izraz paor silom umetnut kao identitetska etiketa poljoprivrednog nevoljnika. U filozofskom smislu, ovo nelapidarno a sažeto svedočanstvo govori o mirenju sa teškoćom privređivanja i legitimisanja tog stanja u svojoj državi svedeno upotrebom estetskog merila. Još značajnije, sve se ovo ističe kontekstom u kojem glavni junak (Branko zvani Bapa) opredeljuje pomirljivijeg i poslušnijeg sina Marinka za paoršag, za razliku od slobodoljubivijeg i nepomirljivijeg Milorada kojeg naziva banatskim lokalizmom „apaš“ (po nazivu urođeničkog naroda  Severne Amerike: Apači, naroda koji je početkom XX veka postao poznat banatskim seljacima zahvaljujući  nemim kaubojskim filmovima Tomasa Edvina Miksa). Sam Vlahović u spisku manje poznatih reči kraju knjige navodi da paoršag znači „seljački posao, paorluk“. Oblik ove reči ukazuje da se radi o kovanici nastale od germanizma paor stopljene sa mađarskom rečju ország (država, zemlja), koja je sama kovanica međarske reči  úr (gospodin, protouralski *ura /čovek, muškarac/ i protouralske reči *śaŋke (ukus, dobar  ukus, odnosno miris). Zanimljivo je da bosanski srednjovekovni dokumenti beleže upotrebu arhaične reči *rusag u značenju države, što se uslovno izvodi iz mađarske reči ország. U svakom slučaju, reč paoršag se odnosi na privatnu agrarnu ekonomiju kao celinu pod upravom jednog direktnog gospodara i relikt je feudalnog pojma podložničkog vlasništva kao dominium directum.

Roman „1934.“ (iz 2017. g) već na početku sadrži dalji razvoj identitetske upotrebe izraza paor pod uticajem velike svetske ekonomske krize. „A dinar je proteklih godina, činilo se Branku, postao veliki kao kuća i do njega se teško dolazilo. Robe za prodaju je bilo svakojake, ali se, ipak, teško dolazilo do dinara. Paor, čovek, je morao da svaštari kako bi mogao da se održi.“ Ovde već nema identitetske zamenice „mi“, već se zajednička imenica „čovek“ nalazi posle izraza paor, čovečanstvo je prikrpljeno paoru kao osnovnom identitetu. I položaj paora kao nevoljnika je ekonomski određeniji, jer njegova nevolja nije samo u mogućnosti rada, već u realizaciji finansijske dobiti, radi čega je prinuđen na „diverzifikaciju“ poslovanja, odnosno poslovnog rizika. Poređenjem početne upotrebe izraza paor u romanima „Bapa“ sa kasnijom upotrebom u romanu „1934.“ vidimo da izraz paor prestaje da biva poiman u smislu podložnosti gospodaru ili državnom, pa čak društvenom poretku, a počinje da se poima kao podložništvo  jednoj vrsti posla koji je po svojoj prirodi težak, opasan i nezahvalan, u ekonomskom smislu teško donosi dobit, a vrlo je rizičan. Tako iz pojma paor podložništvo opstaje kao nemila teškoća smisla i suština konteksta i poimanja upotrebe izraza, uprkos nestanka feudalnih relikata u poretku.

Glavni Vlahovićev junak Branko zvani Bapa ne nosi slučajno slučajno oba imena. Prvo je formalno, administrativno i kršteno, a drugo je ratarsko i oznaka je njegovog položaja kao oca u porodici i agnata u familiji. Oba imena su oznake njegovog postojanja u sve raspolućenijoj stvarnosti, pojava koju je u drugom delu „Seoba“ obradio Miloš Crnjanski. U Branku - Bapi se koleba duh stanovnika nekadašnjeg Velikokikindskog distrikta između drevnog ratarskog slobodarstva i osavremenjenog paorskog podložništva. Vlahović neprestano sveoči o tome brižljivo beležeći unutrašnji dijalog junaka. To je dijalog čija je fabula postizanja političke, formalne slobode uz koju napreduje ekonomsko porobljavanje nedaćama koje seljaka suštinski privredno uništavaju kroz novi, ekonomski takođe formalno liberalan poredak. Bapin unutrašnji dijalog, nakon ranije pomenutog stava o samorazumevanju Dištrikćana pogledom iznosi i stav o neumrlom duhu Dištrikta kroz odnos Kikinđana i dištriktskih seljaka i salašara. Osećajni nemir toliko je snažan i razdirući da narušava zdravlje Vlahovićevog junaka, koji duševnom mukom sagledava i doživljava važne društvene promene u Kikindi, svestan da seljaci iz okolnih mesta Kikindi više nisu svoji. Oni postaju za Kikindu paori koji u nju dolaze pazarnim danom, posao je umesto osnova koji spaja postao osnov razdora stanovništva. Ovo je uznemirujući predosećaj Dragutinovačkog salašara, koji u svojoj intimnoj subjektivnosti preživljava predstojeće tektonske promene, kojeg prilikom posete Kikinde nije uočio čak ni Crnjanski, koji u svojoj „Svetoj Vojvodini“ i novinskim reportažama o njoj i dalje piše kao o „velikoj selendri“. Branko – Bapa je starovremenski čovek i nije u stanju da promenu artikuliše van svoje intime osećanja, ne razume je drugačije od neiskazane opasnosti, pa preživljava „mali šlog“. Svest se menja i među decom. Uoči očeve posete Kikindi, sin Marinko, onaj „apaš“ čiju budućnost je otac video svuda osim u ratarstvu, odbija put školovanja: „Neću da budem doktor, ja `oću da budem paor“. Međutim, ćerka želi da se oprosti od teškog ratarskog života. „Ona nije za paorkinju, ona će ići u školu i nju ćemo da uči za šnajderku i da bude majstorica i da jednog dana ima svoj salon za dame“. Dobrivoj, rođeni brat glavnog junaka je već prihvatio komunističku ideologiju, nemaran je poljoprivrednik, očekuje revoluciju i smatra paore „krunoljupcima“. Ona je već isplanirala svoj životni napredak iz paorskog posla ka samostalnom majstorskom poslovanju, a neizričito, nada se unapređenju svog klasnog statusa između paorkinje i dame. Tektonske promene se osećaju i u porodic i u familiji, one isplivavaju ka površini života ovih socijalnih zajednica, ali patrijarhalna jerarhija još uvek vrši korisnu funkciju i potiskuju probleme. U Vlahovićevom romanu „1934.“ se pojavljuju aktivni junaci koji su važne istorijske ličnosti u lokalnoj sredini: Jovan Popović, Miloš Crnjanski, Mihail Vladimirović Rodzjanko, a pominju se i Braća Čiplići i prota Dobrivoj Nikolić. U jednoj sceni na salaš Vlahovićevog junaka čak greškom zalutaju Ljubomir Micić i Branko Ve Poljanski, koji u Branku – Bapi prepoznaju svog barbarogenija. Kasno, jer je nastupilo doba kad je zenitizam pregoreo u opštem nerazumevanju, noseći društvenu kritiku čitav vek pre svog vremena. Naravno, Branko – Bapa uopšte ne razume kakvo značenje ima kovanica barbarogenije kojom je odlikovan, niti kakvog opšteg značaja ima to „banatsko“ otkriće Micića. Roman „1934.“ zloslutno se završava motivom prolaska voza i dečjom pesmom o tužnoj pogibiji kralja i Srbiji u rukama nedostojnih vlasti. Vlahovićev roman će se nastaviti.