Slobodan Panić: „Drugo rođenje: život, stid, seks”


Živimo u vremenu kad se veoma malo i retko misli i promišlja, a daleko više se usvaja i prisvaja promišljeno, bez obzira koliko to ima veze sa unutrašnjim bićem i stvarnim životom pojedinca. Usvojeno je tu kao neko već gotovo i potvrđeno rešenje i ljudi trećeg milenija, neskloni čitanju i razmišljanju, uzimaju sve zdravo za gotovo i prema tom tuđem mišljenju, koje ne mora ni da bude tačno ni da bude istinito, niti da se uklapa u biološki mentalni i emotivni kod pojedionaca, oni ga prisvaju, usvajaju i sa njim se, kao svojim, identifikuju. I ne samo to, već i druge ubeđuju da su do tog mišljenja i do tih istina sami došli i na osnovu svoga iskustva.

Treći milenij je milenij medija, slike i spektakla, treći milenij je čoveka svog vremena podučio i veoma brzo hipnotisao svojim novim tehnologijama i dao mnoštvo informacija i poluistina, i sa začinima ideologija i novih potrošačkih religija ga učinio nesposobnim da se u stvarnosti odupre svemu tome, da se vrati sebi i da vidi šta je to što on sam od sebe traži i što on sam od sebe očekuje.

E, u tom i takvom vremenu, retki su pojedinci koji su se poput Slobodana Panića odmetnuli od klišeiziranog poimanja života, sveta i stvarnosti. Panić se odvažio da sam promišlja život i svet oko sebe, da samog sebe analizira i da tranžira svoju dušu na najsitnije deliće kako bi osetio, doživeo i našao onaj deo suštastvenih istina koje njemu kao pojedincu, jednom i jedinom, znače kao tačka oslonca i temelj na kome može graditi svoju ličnost. Temelj na kojem se on može suprotstaviti euforičnom ludilu koje se sa fanafarama liberlnog kapitalizna useljava u živote ljudi da bi tamo razorilo njihov osećaj vlastitog identiteta i prilagodilo ga psihologiji masa i savremenih robova koji i nemaju drugo mišljenje osim onog koje su im dali njihovi gospodari,  koji isto tako imaju i neke svoje gospodare.

„Drugo rođenje” je nova knjiga mladog i veoma talentovanog književnika i filozofa Slobodana Panića koji nam dolazi iz jedne nimalo literarne niti folozofske sredine koja se zove Pećinci, a u Sremu. Sam autor je neko ko se bori, uprkos okruženju koje nije naklonjeno duhovnom i apstraktnom promišljanu života, već je naprotiv više pragmatično, materijalno i nespremno na suočavanje s istinama koje mu ovaj mladi autor nudi. Jer da je drugačije, šira društvena zajednica bi se zainteresovala da materijalno podrži štampanje sada već četvrte Slobodanove knjige koju on radeći u fabrici samofinasira, dok se društvena sredstva troše na raznorane turističko amatersko i festivalsko karnevalske svetkovine u kojima se peva, krka i glasa za vladajuću većinu.

Čovek i pojedinac koji misli i ono što je promišljeno zapiše nije dobro došao takvom društvu, jer ga on tera da izađe iz matrice površnosti i životarenja i uči ga da misli svojom glavom, a taj svet i oni koji njime rukovode tome nisu skloni.

Knjiga „Drugo rođenje” se naslanja na tri glavna motiva, što je izraženo u podnaslovu: život, stid, seks, kojim nam nudi odgovore na pitanja jedne mlade i ustreptale željom za spoznajom duše koja u težnji da iznađe vlastite istine kopa duboko po sebi samom u želji da pronađe odgovore.

Autor knjigu počinje beleškom koja glasi „Počnite da mislite” gde on upućuje čitaoca svoje knjige na svu promašenost pojedinca neoliberalnog koncepta raspodele rada slobodnog vremena i vremena za odmor govoreći: „Osmočasovno radno vreme je izmišljeno da bi vas lakše držali u mašini. Kad čovek nema puno slobodnog vremena i život mu se pretvori u nedogledno izvršavanje obaveza i dužnosti, to je najbolji način da se od ljudi stvaraju debili.” Naš autor snažno diže glas protivu te i takve ustaljene prakse. Protivu one pučke filozofije „use nase i podase” i vodi čitaoca na put da se okrene i usmeri ka sebi samom i da traži u svom unutrašnjem biću one istine večne i lične kojima će život vlastiti učiniti važnijim i dostojanstvenijim u onoj meri koliko mu kao čoveku, novom čoveku trećeg milenija, to i pripada.

Previše svetlosti nam smeta, a njeno odsustvo smeta nam još više i zato nam i nema druge do da se okrenemo sebi i čak i iz lošeg i teškog nađemo odgovore koji mogu da usreće našu dušu, da joj usmere energiju ka slobodi koju prihvatamo kao unutrašnji imperativ i nastavljamo da živimo i radujemo se svakom novom danu. Živeti nije ni jednostavno ni lako, ali ni od smrti nema neke naročite vajde, jer ona čak i u satima kad intenzivno razmišljamo o njoj vraća životu, našem životu, koji treba da volimo i u kom treba da se preumnimo u skladu s zahtevima naše duše koja će uvek naći pravu meru kako da se uskladi sa našim telom i sa datostima u kojima živimo. Ali da bismo sve to postigli, treba misliti, promišljati, osećati i ulaziti u naše snove, u podsvesti, i iz njih crpiti one energetske rezerve koje se izskazuju voljom za životom i ljubavlju.

Slobodan Panić je mlad ćovek koji bezperspektivnost svoje generacije ne vidi kao sveopšti lelek i jadikovku nad socijalnim stanjem u kojem se svi kao društvo nalazimo. On našu volju i naše želje usmerava ka nama samima i uči nas da se radujemo svakom novom danu bez obzira na to što nam protivurečna, korumpirana i ponekad šizoidna stvarnost nudi na tanjiru našeg svakodnevnog življenja.

On ne vidi sebe u nekom vulgarno materajalnom svetu, a i novog čoveka o kojem piše, već ga vidi obnovljene promišljanjem i regenerisanjem vlastitih osećanja misli, želja, htenja i mogućnosti, i time nam daje na znanje da stid koji osećamo zbog tuđih gluposti je samo signal da peispitamo sebe i da posmatrajući druge učimo kako na njihovim greškama tako i na našim vlastitim i da se suočavamo sa slabostima naših karaktera hrabro, odlučno i temeljno, a sve u želji da u sebi izgradimo i rodimo novog čoveka kojim želimo biti.

Suočiti se sa sobom i ne lagati sebe – uči nas Slobodan Panić. Stavljanje ružičastih naočari na oči i gledanje na vlastiti život i svet oko sebe veštačkim bojama je isto kao kad "kravi staviš da jede slamu, a onda onda joj staviš zelene naočare da misli da jede seno".

Ovo je lekovita knjiga koju čitanjem treba koristiti umesto medikamenata. A kad je pročitate, vratite joj se iznova da u drugom čitanju osetite njenu iskrenost, lepotu i da iz nje iscrpite i potaknete vlastitu snagu koja vam je, u svakom slučaju, u ovim turbulentnim vremenima potrebna da zadovoljno i mudrački proživljavate vlastiti život.